Zásady ochrany osobních údajů

1 Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou přehled o tom, co se bude dít s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Pojem "osobní údaje" zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které jsme přiložili pod tuto kopii.

Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědný za zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách (tj. "správce")?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části "Informace o odpovědné osobě (v GDPR označované jako "správce")" v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme na základě toho, že nám je poskytnete. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou zaznamenávány našimi IT systémy automaticky nebo poté, co s jejich zaznamenáváním během návštěvy webových stránek souhlasíte. Tyto údaje zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy webu). Tyto informace se zaznamenávají automaticky při vstupu na tyto webové stránky.

K jakým účelům vaše údaje používáme?

Část informací je generována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašich uživatelských vzorců.

Jaká máte práva, pokud jde o vaše informace?

Máte právo kdykoli obdržet informace o zdroji, příjemcích a účelu vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli za takové zpřístupnění platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což bude mít vliv na veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich údajů za určitých okolností omezeno. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu.

V případě dotazů týkajících se této nebo jiných otázek souvisejících s ochranou osobních údajů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že při návštěvě těchto webových stránek budou statisticky analyzovány vaše vzorce prohlížení. Tyto analýzy se provádějí především pomocí tzv. analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů níže.

2. hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hostování

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou to být mimo jiné IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikace, informace o smlouvách, kontaktní informace, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostitel je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a pro plnění našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Používáme následujícího hostitele:

Název společnosti: internex GmbH
Generální ředitel Markus Böhm
Sídlo společnosti Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, AT
Adresa kanceláře 1090 Vídeň, Alserbachstraße 30

Uzavření smlouvy o zpracování údajů

Abychom zajistili zpracování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

3 Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při každém použití těchto webových stránek se shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k jakým účelům je používáme. Vysvětluje také, jakým způsobem a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako "správce").

Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Christian Kölling
CM Stern Hotel GmbH
Náměstí 15
A-3950 Gmünd

Telefon: +43 2852 54545
E-mail: hotel@sternhotel.at

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v tomto případě dojde k výmazu až poté, co tyto důvody pominou.

Informace o předávání údajů do USA a dalších zemí mimo EU

Na našich webových stránkách jsou mimo jiné integrovány nástroje společností se sídlem ve Spojených státech nebo jiných z hlediska ochrany údajů nezabezpečených zemích mimo EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje potenciálně přeneseny do těchto zemí mimo EU a mohou tam být zpracovávány. Musíme zdůraznit, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké podniky mají mandát vydávat osobní údaje bezpečnostním agenturám a vy jako subjekt údajů nemáte žádné možnosti obrany u soudu. Nelze tedy vyloučit, že americké agentury (např. tajná služba) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale archivovat vaše osobní údaje pro účely sledování. Nad těmito činnostmi zpracování nemáme žádnou kontrolu.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála operací zpracování údajů je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již udělili, můžete také kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR).

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 SEKCE. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TO PLATÍ I PRO JAKÉKOLI PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PRO URČENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, NA KTERÉM JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, NAHLÉDNĚTE DO TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, LEDAŽE BYCHOM MOHLI PŘEDLOŽIT ZÁVAŽNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ UPLATNĚNÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE SPOJENO S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, pracoviště nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost platí bez ohledu na další správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, aby veškeré údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud budete požadovat přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL a/nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto webové stránky šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://", a také podle ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Šifrované platební transakce na těchto webových stránkách

Pokud jste povinni nám sdělit své platební údaje (např. číslo účtu, pokud nám udělíte oprávnění k inkasu z vašeho bankovního účtu) poté, co jste s námi uzavřeli smlouvu založenou na poplatcích, jsou tyto údaje nezbytné pro zpracování plateb.

Platební transakce běžnými způsoby placení (Visa/MasterCard, inkaso z bankovního účtu) se zpracovávají výhradně prostřednictvím šifrovaných spojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://", a také podle ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je komunikace s námi šifrovaná, třetí strany nebudou moci číst platební údaje, které nám sdělíte.

Informace o údajích, jejich oprava a výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o svých archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i o účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud máte dotazy k tomuto tématu nebo jakékoli jiné dotazy týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

 • V případě, že budete zpochybňovat správnost námi archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat určitý čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu probíhajícího šetření máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je prováděno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na jejich vymazání.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
 • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba zvážit vaše a naše práva. Dokud není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - s výjimkou jejich archivace - zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu, na které se odvolává Evropská unie nebo členský stát EU.

4 Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo se trvale archivují ve vašem zařízení (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou, jakmile ukončíte návštěvu. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech je možné, že se na vašem zařízení po vstupu na naše stránky uloží soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají řadu funkcí. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by některé funkce webových stránek nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem jiných souborů cookie může být analýza uživatelských vzorců nebo zobrazování reklamních sdělení.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění elektronických komunikačních transakcí (povinné soubory cookie) nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie, které poskytují měřitelné informace o návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie, jsou příslušné soubory cookie ukládány výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli upozorněni na každé uložení souborů cookie, a povolit přijímání souborů cookie pouze v určitých případech. Přijímání souborů cookie můžete také v určitých případech nebo obecně vyloučit nebo aktivovat funkci vymazání pro automatické odstranění souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

V případě použití souborů cookie třetích stran nebo v případě použití souborů cookie pro analytické účely vás na to v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zvlášť upozorníme a případně vás požádáme o souhlas.

Souhlas se soubory cookie s Borlabs Cookie

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a pro jejich dokumentaci v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Německo (dále jen Borlabs).

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, uloží se do vašeho prohlížeče soubor cookie společnosti Borlabs, který archivuje všechna vámi zadaná prohlášení nebo odvolání souhlasu. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem technologie Borlabs.

Zaznamenané údaje zůstanou archivovány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Borlabs nebo dokud nezmizí účel ukládání údajů. Tím nejsou dotčeny žádné zákonem stanovené povinnosti týkající se uchovávání údajů. Chcete-li se seznámit s podrobnostmi zásad zpracování údajů společnosti Borlabs, navštivte prosím tuto stránku. https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

K získání prohlášení o souhlasu s používáním souborů cookie, které je vyžadováno zákonem, používáme technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs. Právním základem pro používání těchto souborů cookie je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel tohoto webu a jeho stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Informace zahrnují:

 • Typ a verze používaného prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas dotazu na server
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou zaznamenávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. Za tímto účelem je třeba zaznamenávat soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou informace uvedené v kontaktním formuláři a veškeré kontaktní údaje v něm uvedené uloženy za účelem vyřízení vašeho dotazu a pro případ, že bychom měli další dotazy. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je to nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace archivovány, již neexistuje (např. poté, co jsme uzavřeli naši odpověď na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost včetně všech z ní vyplývajících osobních údajů (jméno, žádost) uložena a zpracována za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl získán.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Komunikace prostřednictvím aplikace WhatsApp

Pro komunikaci s našimi zákazníky a dalšími třetími stranami používáme mimo jiné službu pro zasílání rychlých zpráv WhatsApp. Poskytovatelem je společnost WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Komunikace je šifrovaná od konce ke konci (peer-to-peer), což brání společnosti WhatsApp nebo jiným třetím stranám získat přístup k obsahu komunikace. Aplikace WhatsApp však získává přístup k metadatům vytvořeným během procesu komunikace (například k odesílateli, příjemci a času). Rádi bychom také upozornili, že společnost WhatsApp uvedla, že sdílí osobní údaje svých uživatelů se svou mateřskou společností Facebook se sídlem v USA. Další podrobnosti o zpracování údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp na adrese: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Používání aplikace WhatsApp je založeno na našem oprávněném zájmu co nejrychleji a nejefektivněji komunikovat se zákazníky, zainteresovanými stranami a dalšími obchodními a smluvními partnery (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování údajů se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu; tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Obsah komunikace vyměňovaný mezi vámi a ve WhatsApp zůstává u nás, dokud nás nepožádáte o jeho vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo dokud nezanikne účel, pro který jsou údaje uloženy (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná právní ustanovení, zejména lhůty pro uchovávání, zůstávají nedotčena.

Hubspot CRM

Na těchto webových stránkách používáme Hubspot CRM. Poskytovatelem je společnost Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (dále jen Hubspot CRM).

Hubspot CRM nám mimo jiné umožňuje spravovat stávající a potenciální zákazníky a kontakty na zákazníky, komunikovat s vámi a plánovat a provádět marketingové aktivity v souladu s vašimi zájmy. Hubspot CRM nám umožňuje zachycovat, třídit a analyzovat interakce se zákazníky prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo telefonu napříč různými kanály. Takto shromážděné osobní údaje mohou být vyhodnoceny a použity pro komunikaci s potenciálním zákazníkem nebo pro marketingová opatření (např. zasílání newsletterů). Hubspot CRM nám také umožňuje shromažďovat a analyzovat chování uživatelů našich kontaktů na našich webových stránkách.

Používání Hubspot CRM je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnější správě a komunikaci se zákazníky. Pokud byl vyžádán souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield..

Registrace u společnosti Google

Místo registrace přímo na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat u společnosti Google. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro registraci u společnosti Google musíte zadat pouze své jméno a heslo Google. Google vás identifikuje a potvrdí vaši totožnost na našich webových stránkách.

Když se přihlásíte ke službě Google, můžeme použít určité informace z vašeho účtu k doplnění vašeho profilu u nás. O tom, zda chcete, aby byly tyto informace použity, a pokud ano, o jaké informace se jedná, rozhodujete v rámci nastavení zabezpečení Google, které najdete zde: https://myaccount.google.com/security a https://myaccount.google.com/permissions.

Zpracování údajů spojené s registrací Google vychází z našeho oprávněného zájmu, kterým je co nejjednodušší proces registrace pro naše uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Vzhledem k tomu, že použití registrační funkce je dobrovolné a uživatelé se mohou sami rozhodnout o příslušných možnostech přístupu, nejsou zřejmá žádná převažující práva subjektů údajů, která by byla v rozporu.

Registrace pomocí služby Facebook Connect

Namísto registrace přímo na těchto webových stránkách máte také možnost zaregistrovat se pomocí služby Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku budou shromážděné údaje předávány do USA a dalších zemí třetích stran.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím služby Facebook Connect a kliknete na tlačítko "Přihlásit se pomocí Facebooku"/"Připojit se pomocí Facebooku", budete automaticky připojeni k platformě Facebook. Tam se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla. V důsledku toho bude váš profil na Facebooku propojen s těmito webovými stránkami nebo našimi službami. Tento odkaz nám umožňuje přístup k údajům, které jste archivovali na Facebooku. Tyto údaje zahrnují především následující údaje:

 • Jméno na Facebooku
 • Profilová a titulní fotografie na Facebooku
 • Titulní fotografie na Facebooku
 • E-mailová adresa archivovaná na Facebooku
 • ID na Facebooku
 • Seznamy přátel na Facebooku
 • Líbí se mi na Facebooku ("Likes" informace)
 • Datum narození
 • Pohlaví
 • Země
 • Jazyk

Tyto informace budou použity k nastavení, poskytování a přizpůsobení vašeho účtu.

Registrace prostřednictvím Facebook Connect a související transakce zpracování údajů se provádějí na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, což bude mít vliv na všechny budoucí transakce. 

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po dalším přenosu není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete v části: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která zajišťuje ochranu osobních údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Další informace naleznete v Podmínkách používání Facebooku a Zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku. K těmto informacím se dostanete pomocí těchto odkazů: https://www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

5. sociální média

Zásuvné moduly pro Facebook (tlačítko To se mi líbí a Sdílet)

Na těchto webových stránkách jsme integrovali pluginy sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku budou shromážděné údaje předávány do USA a dalších zemí třetích stran.

Zásuvné moduly Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka "To se mi líbí" na těchto webových stránkách. Přehled zásuvných modulů Facebooku je k dispozici pod následujícím odkazem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kdykoli navštívíte tento web a jeho stránky, naváže plugin přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. V důsledku toho Facebook obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku pomocí vašeho pluginu. Pokud však kliknete na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah tohoto webu a jeho stránek propojit se svým profilem na Facebooku. Facebook tak bude moci přiřadit návštěvu tohoto webu a jeho stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Musíme zdůraznit, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné informace o přenášených údajích a jejich použití společností Facebook. Podrobnější informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla přiřadit vaši návštěvu tohoto webu a jeho stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím během návštěvy tohoto webu ze svého účtu na Facebooku.

Použití pluginu Facebooku je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byl na sociálních sítích co nejvíce viditelný. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po dalším přenosu není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete v části: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která zajišťuje ochranu osobních údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Zásuvný modul Twitter

Do těchto webových stránek jsme integrovali funkce platformy sociálních médií Twitter. Tyto funkce zajišťuje společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko. Při používání služby Twitter a funkce "Re-Tweet" jsou webové stránky, které navštívíte, propojeny s vaším účtem na Twitteru a zpřístupněny ostatním uživatelům. Během tohoto procesu se data přenášejí také na Twitter. Musíme zdůraznit, že my, poskytovatelé webových stránek a jejich obsahu, nevíme nic o obsahu přenášených údajů a o tom, jak společnost Twitter tyto informace využívá. Další podrobnosti naleznete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů na adrese: https://twitter.com/en/privacy.

Používání pluginů Twitteru je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byl na sociálních sítích co nejvíce viditelný. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete obnovit v nastavení účtu na adrese. https://twitter.com/account/settings.

Zásuvný modul Instagram

Do těchto webových stránek jsme integrovali funkce veřejné mediální platformy Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah těchto webových stránek se svým profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Musíme zdůraznit, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat a jejich použití společností Instagram.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co největší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení DGDPR. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku nebo Instagramu, neseme za toto zpracování údajů společnou odpovědnost my a společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook nebo Instagram. Zpracování ze strany Facebooku nebo Instagramu, ke kterému dojde po dalším předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete pod tímto odkazem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je bezpečná z hlediska ochrany osobních údajů. Za zabezpečení dat produktů Facebook nebo Instagram odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook nebo Instagram můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o tomto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Zásuvný modul Tumblr

Tento web a jeho stránky používají tlačítka platformy Tumblr. Poskytovatelem je společnost Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Tato tlačítka umožňují sdílet zprávu nebo stránku na Tumblr nebo sledovat poskytovatele na Tumblr. Pokud vstoupíte na některou z našich webových stránek prostřednictvím tlačítka Tumblr, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Tumblr. Nemáme žádnou kontrolu nad objemem dat, která společnost Tumblr shromažďuje a přenáší pomocí tohoto modulu plug-in. Na základě aktuálního stavu informací, které máme k dispozici, se přenáší IP adresa uživatele a adresa URL příslušné webové stránky.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co největší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení DGDPR. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace k tomuto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Tumblr na adrese: https://www.tumblr.com/privacy/en.

Zásuvný modul LinkedIn

Tyto webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na stránku tohoto webu, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "Doporučit" LinkedIn a jste v té době přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn bude moci přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Musíme zdůraznit, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů a jejich použití společností LinkedIn.

Použití pluginu LinkedIn je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byl na sociálních sítích co nejvíce viditelný. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Další informace k tomuto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Zásuvný modul XING

Tyto webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém přístupu na některou z našich stránek, která obsahuje funkce služby XING, je navázáno spojení se servery společnosti XING. Pokud je nám známo, nevede to k archivaci žádných osobních údajů. Služba zejména neukládá žádné IP adresy ani neanalyzuje vzorce uživatelů.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co největší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení DGDPR. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů a tlačítku pro sdílení XING naleznete v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Xing na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Zásuvný modul Pinterest

Na těchto webových stránkách používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest. Síť provozuje společnost Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pokud navštívíte web nebo stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Pinterest. Během tohoto procesu zásuvný modul přenáší data protokolu na servery Pinterestu ve Spojených státech. Údaje protokolu mohou případně obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které obsahují také funkce Pinterest. Tyto informace zahrnují také typ a nastavení vašeho prohlížeče, údaje a čas dotazu, způsob používání Pinterestu a souborů cookie.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co největší viditelnosti na sociálních sítích. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení DGDPR. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání údajů společností Pinterest, jakož i o vašich přidružených právech a možnostech ochrany vašich soukromých údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest na adrese: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat vzorce chování návštěvníků webových stránek. Za tímto účelem získává provozovatel webových stránek řadu údajů o uživatelích, jako jsou navštívené stránky, čas strávený na stránce, použitý operační systém a původ uživatele. Společnost Google může tyto údaje konsolidovat v profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy vzorců chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace o používání webových stránek zaznamenané společností Google jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel těchto webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace online nabízených služeb i reklamních aktivit provozovatele. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prohlížeče

Nahrávání a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu pro prohlížeč, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji prostřednictvím služby Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Demografické parametry poskytované službou Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci "demografické charakteristiky" služby Google Analytics, aby mohly návštěvníkům webových stránek zobrazovat kompatibilní reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet přehledy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Zdrojem těchto informací je zájmová reklama společnosti Google a údaje o návštěvnících získané od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat provedením příslušných změn nastavení pro reklamu ve svém účtu Google nebo můžete obecně zakázat zaznamenávání svých údajů službou Google Analytics, jak je vysvětleno v části "Námitka proti zaznamenávání údajů".

Sledování elektronického obchodování v Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci "E-Commerce Tracking" služby Google Analytics. S pomocí sledování elektronického obchodu může provozovatel webových stránek analyzovat nákupní zvyklosti návštěvníků webových stránek s cílem zlepšit své online marketingové kampaně. V této souvislosti se sledují informace, jako jsou uskutečněné objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zobrazení produktu po rozhodnutí o koupi. Tyto údaje může společnost Google konsolidovat pod ID transakce, které je přiděleno příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Hotjar

Tyto webové stránky využívají službu Hotjar. Poskytovatelem je společnost Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webové stránky: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj, který se používá k analýze uživatelských vzorců na těchto webových stránkách. Služba Hotjar nám umožňuje například zaznamenávat pohyby myši a posouvání i kliknutí. Během tohoto procesu dokáže Hotjar také určit, jak dlouho zůstal kurzor na určité pozici. Na základě těchto informací sestavuje Hotjar takzvané heatmapy, které umožňují určit, které části webových stránek návštěvník webu hodnotí přednostně.

Jsme také schopni určit, jak dlouho jste se na stránce tohoto webu zdrželi a kdy jste ji opustili. Můžeme také zjistit, ve kterém okamžiku jste pozastavili zadávání údajů do kontaktního formuláře (tzv. konverzní trychtýře).

Kromě toho lze službu Hotjar nasadit k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Cílem této funkce je zlepšit nabídku webových stránek provozovatele.

Hotjar používá technologie, které umožňují rozpoznat uživatele za účelem analýzy uživatelských vzorců (např. soubory cookie nebo nasazení otisků zařízení).

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace webových nabídek a reklamy provozovatele. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Deaktivace aplikace Hotjar

Pokud chcete deaktivovat zaznamenávání údajů službou Hotjar, klikněte na odkaz níže a postupujte podle pokynů uvedených pod odkazem: https://www.hotjar.com/opt-out.

Mějte na paměti, že Hotjar budete muset deaktivovat zvlášť pro každý prohlížeč a každé zařízení.

Podrobnější informace o službě Hotjar a zaznamenávaných údajích naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hotjar pod následujícím odkazem: https://www.hotjar.com/privacy.

Matomo (dříve pod názvem Piwik)

Tyto webové stránky využívají open-source službu pro analýzu webu Matomo. Společnost Matomo používá technologie, které umožňují rozpoznat uživatele na více stránkách s cílem analyzovat uživatelské vzorce (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace zaznamenané společností Matomo o používání těchto webových stránek budou uloženy na našem serveru. Před archivací bude IP adresa nejprve anonymizována.

Prostřednictvím služby Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme například zjistit, kdy došlo k jakému zobrazení stránky a z jakého regionu pochází. Kromě toho shromažďujeme různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, prohlížeč a použitý operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace webových nabídek a reklamy provozovatele. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Hostování

Matomo hostujeme výhradně na našich vlastních serverech, takže všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál.

Statistiky WordPress

Tyto webové stránky používají "statistiky WordPress" ke statistickému vyhodnocování přístupu návštěvníků. Poskytovatelem je Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Statistiky WordPress používají technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Služba WordPress Stats shromažďuje za účelem analýzy mimo jiné soubory protokolu (odkaz, IP adresa, prohlížeč atd.), původ návštěvníků webu (země, město) a akce, které na webu provedli (např. kliknutí, zobrazení, stažení). Shromážděné informace týkající se používání těchto webových stránek jsou uloženy na serverech ve Spojených státech. Vaše IP adresa je po zpracování a před uložením údajů anonymizována.

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymní analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace webových nabídek a reklamy provozovatele. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Statistiky WP

Tyto webové stránky používají k statistickému vyhodnocování přístupů návštěvníků nástroj WP Statistics. Poskytovatelem je Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubaj, Dubaj 23816, SAE (https://veronalabs.com).

Statistiky WP lze použít k analýze používání našich webových stránek. WP Statistics přitom zaznamenává mimo jiné soubory protokolu (IP adresa, odkaz, použitý prohlížeč, původ uživatele, použitý vyhledávač) a akce, které návštěvníci webu na webu provedli (např. kliknutí a zobrazení).

Údaje shromážděné pomocí WP Statistics jsou uloženy výhradně na našem vlastním serveru a nejsou předávány společnosti WordPress.

Použití tohoto analytického nástroje vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky i naši reklamu. Pokud byl vyžádán souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), bude zpracování prováděno výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Reklamy Google

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online propagační program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, pokud uživatel zadá do vyhledávače Google určité výrazy (cílení na klíčová slova). Je také možné umístit cílené reklamy na základě údajů o uživatelích, které má společnost Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech; cílení na cílové skupiny). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně analyzovat, například tím, že analyzujeme, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k příslušným kliknutím.

Používání reklam Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a následujících GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých služeb a produktů.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense

Tyto webové stránky používají službu Google AdSense, která slouží k integraci reklam. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí služby Google Adsense můžeme na naše stránky umisťovat cílené reklamy třetích stran. Obsah reklam je založen na vašich zájmech, které společnost Google určuje na základě vašich předchozích uživatelských vzorců. Při výběru kompatibilních reklam se navíc zohledňují kontextové informace, jako je vaše poloha, obsah navštívených webových stránek nebo zadané výrazy ve vyhledávání Google.

Služba Google AdSense používá soubory cookie, webové majáky (neviditelná grafika) a srovnatelné technologie rozpoznávání. Díky tomu je možné na těchto stránkách analyzovat informace, jako jsou údaje o návštěvnosti.

Informace o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) zaznamenané službou Google Adsense a poskytování reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou tyto informace uloženy. Společnost Google může tyto informace sdílet s některým ze svých smluvních partnerů. Společnost Google však nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými dalšími uloženými informacemi.

Naše používání služby AdSense je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a následujících GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých webových stránek. Pokud bylo vyžádáno příslušné prohlášení o souhlasu, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Remarketing Google

Tyto webové stránky využívají funkce služby Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem těchto řešení je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Remarketing Google analyzuje vaše uživatelské vzorce na našich webových stránkách (např. kliknutí na konkrétní produkty), aby vám mohl přiřadit určité cílové skupiny reklamy a následně vám zobrazit odpovídající online nabídky, když navštívíte jiné online nabídky (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho je možné propojit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Remarketing s funkcemi zařízení Google. To umožňuje zobrazovat reklamní sdělení přizpůsobená vašim zájmům v závislosti na vašem předchozím používání a vzorcích prohlížení na zařízení (např. mobilním telefonu) způsobem, který je vám přizpůsoben, stejně jako na jakémkoli vašem zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud máte účet Google, máte možnost vznést námitku proti personalizované reklamě pod následujícím odkazem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Používání remarketingu společnosti Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a následujících GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých produktů. Pokud bylo vyžádáno příslušné prohlášení o souhlasu, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a příslušné předpisy o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají sledování konverzí Google. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí služby Google Conversion Tracking jsme schopni rozpoznat, zda uživatel dokončil určité akce. Můžeme například analyzovat, jak často bylo kliknuto na tlačítka na našich webových stránkách a které produkty jsou hodnoceny nebo nakupovány obzvláště často. Účelem těchto informací je sestavení statistik konverze. Zjišťujeme, kolik uživatelů kliklo na naše reklamy a jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, které by nám umožnily osobní identifikaci uživatelů. Společnost Google jako taková používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Službu Google Conversion Tracking používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a následujících GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace webové prezentace a reklamy provozovatele. Pokud bylo vyžádáno příslušné prohlášení o souhlasu (např. ohledně ukládání souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Tyto webové stránky využívají funkce služby Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "DoubleClick").

Služba DoubleClick se používá k zobrazování zájmových reklam v síti Google. Reklamy lze přizpůsobit zájmům diváka pomocí služby DoubleClick. Naše reklamy se mohou zobrazovat například ve výsledcích vyhledávání Google nebo v bannerech spojených s DoubleClick.

Aby bylo možné uživatelům zobrazit propagační obsah odpovídající jejich zájmu, musí společnost DoubleClick rozpoznat příslušného návštěvníka, aby mohla přiřadit navštívené webové stránky, kliknutí a další informace o uživatelském vzoru k uživateli. Za tímto účelem společnost DoubleClick používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Zaznamenané informace se konsolidují do pseudonymního profilu uživatele, aby mohl být příslušnému uživateli zobrazen zájem o odpovídající reklamu.

Používání služby Google DoubleClick probíhá v zájmu cílených reklamních opatření. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak vznést námitku proti reklamám zobrazovaným společností Google, naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/technologies/ads a https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

K měření míry konverze používá tato webová stránka pixel aktivity návštěvníků společnosti Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku budou shromážděné údaje předávány do USA a dalších zemí třetích stran.

Tento nástroj umožňuje sledovat návštěvníky stránek poté, co byli po kliknutí na reklamu na Facebooku propojeni s webovými stránkami poskytovatele. To umožňuje analyzovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a optimalizovat budoucí reklamní kampaně.

Pro nás jako provozovatele těchto webových stránek jsou shromážděné údaje anonymní. Nejsme schopni dospět k žádným závěrům ohledně totožnosti uživatelů. Facebook však tyto informace archivuje a zpracovává, takže je možné vytvořit spojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje použít pro své vlastní propagační účely v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zásady používání dat ve společnosti Facebook. To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i na místech mimo Facebook. Jako provozovatel těchto webových stránek nemáme nad používáním těchto údajů žádnou kontrolu.

Používání Facebook Pixel je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivních reklamních kampaních, které zahrnují i sociální média. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po dalším přenosu není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete v části: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která zajišťuje ochranu osobních údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Další informace o ochraně soukromí najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Máte také možnost deaktivovat funkci remarketingu "Custom Audiences" v sekci nastavení reklamy v části.  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu se musíte nejprve přihlásit na Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu deaktivovat jakoukoli reklamu založenou na uživatelích Facebooku: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka používá značku Insight od společnosti LinkedIn. Tuto službu poskytuje společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat pomocí značky LinkedIn Insight

K získávání informací o návštěvnících našich webových stránek používáme značku LinkedIn Insight. Jakmile je návštěvník webu zaregistrován na LinkedIn, můžeme analyzovat klíčové profesní údaje (např. úroveň kariéry, velikost společnosti, zemi, lokalitu, odvětví, pracovní pozici) návštěvníků našich webových stránek, abychom mohli lépe zacílit naše stránky na relevantní publikum. Značky LinkedIn Insight můžeme také použít k měření toho, zda návštěvníci našich webových stránek nakoupili nebo provedli jiné akce (měření konverzí). Konverzní měření lze provádět i napříč zařízeními (např. z počítače na tablet). LinkedIn Insight Tag je také vybaven funkcí retargetingu, která nám umožňuje zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek cílenou reklamu mimo webové stránky. Podle společnosti LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

LinkedIn sám také shromažďuje soubory protokolu (URL, URL odkazu, IP adresu, charakteristiky zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou používány k dosažení členů LinkedIn z různých zařízení) zaheslovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech smazány společností LinkedIn. Zbývající pseudonymizované údaje budou poté do 180 dnů vymazány.

Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme jako provozovatel webových stránek přiřadit ke konkrétním osobám. Společnost LinkedIn ukládá osobní údaje získané od návštěvníků webových stránek na svých serverech v USA a používá je pro své vlastní propagační aktivity. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právní základ

Používání služby LinkedIn Insight je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních, včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námitka proti používání štítku LinkedIn Insight Tag

Proti analýze chování uživatelů a cílené reklamě společnosti LinkedIn můžete vznést námitku na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Kromě toho mohou členové sítě LinkedIn v nastavení účtu kontrolovat používání svých osobních údajů k propagačním účelům. Aby společnost LinkedIn nemohla propojit informace shromážděné na našich stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

7 Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Tato webová stránka vkládá videa z webové stránky YouTube. Provozovatelem webových stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pokud navštívíte stránku na těchto webových stránkách, do které byl vložen soubor YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho bude společnost YouTube moci do vašeho zařízení umístit různé soubory cookie nebo srovnatelné technologie pro rozpoznávání (např. otisk zařízení). YouTube tak bude moci získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace budou mimo jiné použity k vytváření video statistik s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost stránek a zabránit pokusům o podvod.

Pokud jste při návštěvě našich stránek přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube přímo přiřadit vaše vzorce prohlížení k vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Používání služby YouTube vychází z našeho zájmu prezentovat náš online obsah atraktivním způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR se jedná o oprávněný zájem. Pokud byla vyžádána příslušná dohoda, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak YouTube nakládá s údaji uživatelů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Tyto webové stránky používají pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Pokud navštívíte některou ze stránek na našich webových stránkách, na které je integrováno video Vimeo, dojde k připojení k serverům Vimeo. Server Vimeo proto obdrží informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Kromě toho společnost Vimeo obdrží vaši IP adresu. K tomu dojde i v případě, že nejste přihlášeni ke službě Vimeo nebo nemáte účet u služby Vimeo. Informace zaznamenané společností Vimeo budou přenášeny na server společnosti Vimeo ve Spojených státech.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožňujete společnosti Vimeo přímo přiřadit vaše vzorce prohlížení k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo.

Vimeo používá k rozpoznání návštěvníků webových stránek soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení).

Použití služby Vimeo vychází z našeho zájmu prezentovat náš online obsah atraktivním způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR se jedná o oprávněný zájem. Pokud byla vyžádána příslušná dohoda, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; dohodu lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise a podle společnosti Vimeo na "oprávněných obchodních zájmech". Podrobnosti najdete zde: https://vimeo.com/privacy.

Další informace o tom, jak společnost Vimeo nakládá s údaji uživatelů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Webová písma Google

Aby byla písma používaná na těchto webových stránkách jednotná, používají tyto webové stránky takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Při přístupu na stránku na našich webových stránkách načte prohlížeč do mezipaměti prohlížeče potřebná webová písma, aby se text a písma správně zobrazily.

Za tímto účelem musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. Společnost Google se tak dozví, že vaše IP adresa byla použita k přístupu na tyto webové stránky. Používání webových písem Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu (např. souhlas s archivací souborů cookie), budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se standardní písmo nainstalované v počítači.

Další informace o webových písmech Google najdete na tomto odkazu: https://developers.google.com/fonts/faq a nahlédněte do Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google v části: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Písma Adobe

Aby bylo zajištěno jednotné zobrazení určitých písem, používají tyto webové stránky písma nazvaná Adobe Fonts, která poskytuje společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Při přístupu na stránky tohoto webu váš prohlížeč automaticky načte požadovaná písma přímo z webu společnosti Adobe, aby je mohl správně zobrazit na vašem zařízení. Váš prohlížeč proto naváže spojení se servery společnosti Adobe ve Spojených státech. Společnost Adobe se tedy dozví, že vaše IP adresa byla použita k přístupu na tyto webové stránky. Podle informací poskytnutých společností Adobe se v souvislosti s poskytováním písem neukládají žádné soubory cookie.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu (např. souhlas s archivací souborů cookie), budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení DGDPR. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Další informace o fontech Adobe naleznete v části Zásady: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Prohlášení společnosti Adobe o ochraně osobních údajů si můžete prohlédnout v části: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Úžasné písmo

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem a symbolů technologii Font Awesome. Poskytovatelem je společnost Fonticons, Inc. 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty, písma a symboly zobrazily správně. K tomuto účelu se musí použitý prohlížeč připojit k serverům společnosti Font Awesome. Díky tomu může společnost Font Awesome zjistit, že k přístupu na tyto webové stránky byla použita vaše IP adresa. Použití aplikace Font Awesome je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na našich webových stránkách. Pokud byl vyžádán souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), bude zpracování prováděno výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje funkci Font Awesome, bude použito standardní písmo z vašeho počítače.

Další informace o aplikaci Font Awesome naleznete v zásadách ochrany osobních údajů aplikace Font Awesome na adrese: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Tyto webové stránky používají mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo možné používat funkce Map Google, musí být uložena vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou archivovány. Provozovatel těchto webových stránek nemá kontrolu nad přenosem dat. V případě aktivace Map Google má společnost Google možnost používat webová písma Google pro účely jednotného zobrazení písem. Při přístupu ke službě Mapy Google načte prohlížeč do mezipaměti prohlížeče potřebná webová písma, aby se text a písma správně zobrazily.

Mapy Google používáme k atraktivní prezentaci našeho online obsahu a ke snadnému nalezení míst zveřejněných na našich webových stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Toto prohlášení o souhlasu lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA je založeno na standardních smluvních doložkách (SCC) Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zjistit, zda údaje zadané na těchto webových stránkách (např. informace zadané do kontaktního formuláře) zadává lidský uživatel nebo automatizovaný program. Za tímto účelem analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníků webových stránek na základě různých parametrů. Tato analýza se spouští automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na stránku. Pro tuto analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA řadu údajů (např. IP adresu, dobu, kterou návštěvník webu strávil na webu, nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Data sledovaná během těchto analýz jsou předávána společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových stránek před zneužitím automatického špehování a před SPAMem. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení DGDPR. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google a v Podmínkách používání pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=en a https://policies.google.com/terms?hl=en.

Wordfence

Na tyto webové stránky jsme zahrnuli službu Wordfence. Poskytovatelem je společnost Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dále jen Wordfence).

Služba Wordfence je určena k ochraně našich webových stránek před nežádoucím přístupem nebo škodlivými kybernetickými útoky. Za tímto účelem naše webové stránky navazují trvalé spojení se servery společnosti Wordfence, které kontrolují a blokují své databáze proti přístupu na naše webové stránky.

Použití služby Wordfence je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnější ochraně svých webových stránek před kybernetickými útoky. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, bude zpracování prováděno výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních ustanovení Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

8. poskytovatelé elektronického obchodu a platebních služeb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsahovou organizaci nebo změnu právního vztahu (soupis údajů). Tyto činnosti jsou prováděny na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních činností. Osobní údaje týkající se používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatelé mohli využívat služby a vyúčtovat je.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Tím nejsou dotčeny žádné zákonné mandáty pro uchovávání.

Načítání...